.Solr service is not availableSolr service is not available Już za miesiąc domy jednorodzinne bez pozwolenia na budowę - ekomornik.pl
Skorzystaj
z pomocy eksperta
img

Już za miesiąc domy jednorodzinne bez pozwolenia na budowę

Maciej Podgórski

31.05.2015

W dniu 28 czerwca 2015 r. wejdzie w życie niezwykle ważna nowelizacja prawa budowlanego przewidująca możliwość budowy domu jednorodzinnego bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

alt

Będzie to znaczące złagodzenie reżimu prawnego, jaki panował do tej pory w przepisach dotyczących inwestycji budowalnych. Zasadniczym celem zmian było uproszczenie i skrócenie procesu budowlanego. Nowe przepisy dokonują zatem przede wszystkim rozszerzenia katalogu obiektów budowlanych, przy budowie których nie potrzeba pozwolenia na budowę a wystarczy dokonanie zgłoszenia. 

I tak, zgodnie z nowymi przepisami zgłoszeniu podlegać będą m.in. 

- wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
- wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2 (maksymalnie dwa obiekty na każde 500 m2 powierzchni działki);
- wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2 (maksymalnie jeden obiekt na każde 500 m2 powierzchni działki);
- wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
- wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe (maksymalnie dwa obiekty na każde 1000 m2 powierzchni działki);
- sieci elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne oraz telekomunikacyjne.

Nowelizacja wprowadza także inne zmiany, w tym m.in.:

- wprowadzenie obowiązku określenia przez projektanta w projekcie budowlanym obszaru oddziaływania obiektu;
- zniesienie obowiązku załączania do projektu budowlanego oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej (z wyjątkiem dróg wojewódzkich i krajowych);
- wprowadzenie możliwości przeniesienia na inną osobę, w drodze decyzji administracyjnej, uprawnień i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, od którego organ nie wniósł sprzeciwu;
- rozszerzenie katalogu sytuacji zaistnienia samowoli budowlanej o przypadek budowy ww. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych oraz sieci, bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia od niego sprzeciwu.

alt

źródło: lex.pl

img

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej?

  • Napisz do nas i skorzystaj z bezpłatnego doradztwa!
  • Profesjonalna porada prawna w ciągu 24 godzin.
Zamów opinię

Komentarze (0)

Dodaj komentarz: zaloguj się!

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Brak komentarzy

img
  • Program Partnerski
  • Partnerzy


"Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"

"Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"