.Solr service is not availableSolr service is not available Obowiązki pracodawcy w przypadku zbiegu egzekucji - ekomornik.pl
Skorzystaj
z pomocy eksperta
img

Obowiązki pracodawcy w przypadku zbiegu egzekucji

Agnieszka Jankowska

01.10.2014

Wynagrodzenie pracownika jest zajęte przez komornika sądowego na poczet należności alimentacyjnych. Pracodawca otrzymał zawiadomienie od innego komornika o zajęciu wynagrodzenia pracownika z tytułu niespłaconej pożyczki bankowej. Pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie i nie ma możliwości dokonania drugiego zajęcia. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy i który komornik powinien prowadzić egzekucję?

alt

Zajęcie z wynagrodzenia za pracę dokonuje się z chwilą doręczenia pracodawcy wezwania sporządzonego przez komornika (art. 883 § 1 k.p.c.). Jednocześnie z wezwaniem pracodawcy komornik informuje dłużnika w trybie art. 881 § 2 k.p.c. o tym, że do wysokości egzekwowanego świadczenia oraz do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób. Stosownie do art. 881 § 3 k.p.c. pracodawca na wezwanie komornika ma obowiązek przekazać zajęte wynagrodzenie komornikowi lub bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie, stosownie do okoliczności. Pracodawca zobowiązany jest zastosować się do wezwania komornika pod rygorem grzywny określonej w art. 886 k.p.c. 

Dodatkowo  art. 882 § 1 ust. 3 kpc nakłada na pracodawcę obowiązek informacyjny polegający na zawiadomieniu komornika w sytuacji istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia o rodzaju przeszkód, w szczególności czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie oraz czy i o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

Zbieg egzekucji występuje wówczas, gdy kilku komorników skierowało egzekucję do tego samego prawa. Dlatego też nie mówimy o zbiegu egzekucji, jeżeli ten sam komornik dokonał nowego zajęcia wynagrodzenia za pracę, które wcześniej już było zajęte w sprawie innego wierzyciela

Przepisy nie pozwalają na prowadzenie egzekucji z tego samego składnika majątku przez kilka organów egzekucyjnych. Aby dokonać podziału sumy uzyskanej podczas egzekucji z wynagrodzenia za pracę konieczne jest połączenie spraw. W przypadku zbiegu egzekucji pracodawca nie rozstrzyga samodzielnie o tym, który komornik jest właściwy do prowadzenia egzekucji. Ponadto komornik może nie wiedzieć o zbiegu egzekucji, zatem obowiązek powiadomienia komornika o zaistniałej sytuacji ciąży na pracodawcy.  W praktyce oznacza to, że pracodawca, który otrzymał pismo od komornika o zajęciu wynagrodzenia pracownika, powinien poinformować komornika w ciągu tygodnia od otrzymania pisma, że wynagrodzenie, do którego została skierowana egzekucja jest zajęte. Zatem przepisy nakładają na pracodawcę wyłącznie obowiązki informacyjne. Do czasu rozstrzygnięcia, który komornik jest właściwy, kwoty potrącane z wynagrodzenia za pracę pracodawca powinien przekazywać pierwszemu komornikowi.

Stosownie do treści art. 7731 kpc w przypadku zbiegu egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw, dalszą egzekucję prowadzi komornik właściwy według przepisów tego kodeksu. Jeżeli żaden z komorników nie jest właściwy lub właściwych jest kilku komorników, komornik, który później wszczął egzekucję, niezwłocznie przekazuje sprawę komornikowi, który pierwszy wszczął egzekucję, o czym zawiadamia wierzyciela. Oznacza to, że komornicy rozstrzygają między sobą powstały zbieg egzekucji, kierując się zasadami określonymi w kpc. Konsekwencją powyższego jest przekazanie sprawy jednemu z nich do łącznego prowadzenia.

Przykład:

Z  wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy jest prowadzona egzekucja sądowa na poczet należności alimentacyjnych. W październiku br. do pracodawcy wpłynęło pismo od innego komornika w sprawie zajęcia wynagrodzenia tego samego pracownika na kwotę 6.000 zł z tytułu niespłaconej pożyczki bankowej. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę w wysokości 2000 zł netto.

W analizowanym przypadku pracodawca dokonał potrącenia do wysokości 3/5 wynagrodzenia i przekazał komornikowi 1200 zł na poczet pierwszego zajęcia  (2000 zł x 3/5= 1200 zł zgodnie z art. 87 § 3 ust. 1 k.p.). Pracodawca nie uwzględnił kwoty wolnej od potrąceń, ponieważ pierwsze potrącenie dotyczy należności alimentacyjnych. Pracodawca nie ma możliwości dokonać drugiego potrącenia z tytułu niespłaconej pożyczki bankowej, ponieważ po dokonaniu potrącenia na poczet należności alimentacyjnych w wysokości 1200 zł, pozostała kwota jest niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Jednocześnie pracodawca poinformował komornika o otrzymaniu kolejnego zajęcia, a w ciągu 7 dni od otrzymania pisma w sprawie drugiego zajęcia powiadomił drugiego komornika, że nastąpił zbieg egzekucji.

alt

źródło: Serwis eKomornik.pl

img

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej?

  • Napisz do nas i skorzystaj z bezpłatnego doradztwa!
  • Profesjonalna porada prawna w ciągu 24 godzin.
Zamów opinię

Komentarze (0)

Dodaj komentarz: zaloguj się!

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Brak komentarzy

img
  • Program Partnerski
  • Partnerzy


"Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"

"Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"