.Solr service is not availableSolr service is not available Umorzenie postępowania egzekucyjnego z mocy samego prawa - ekomornik.pl
Skorzystaj
z pomocy eksperta
img

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z mocy samego prawa

Zespół eKomornik.pl

21.04.2014

Przepis artykułu 823 k.p.c. stanowi: „ Postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Termin powyższy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postępowania - od ustania przyczyny zawieszenia.”

alt

Bezczynność wierzyciela

Zadaniem tego przepisu jest w pewien sposób wymuszanie aktywności wierzyciela, a tym samym niedopuszczenie do umorzenia postępowania egzekucyjnego z uwagi na jego bezczynność. „Bezczynność wierzyciela istnieje tylko wtedy, gdy jest on obowiązany do dokonania czynności niezbędnej do dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Taki obowiązek musi znajdować wyraźną podstawę normatywną” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2008 roku, sygn. akt. IV CSK 16/2008). Za bezczynność w powyższym ujęciu należy uznać brak wniosku wierzyciela o wyznaczenie drugiego terminu licytacji nieruchomości (art. 983 k.p.c.). W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że komentowany przepis nie ma zastosowania w przypadku bezczynności Komornika prowadzącego postępowanie z urzędu (np. egzekucja alimentów). Innymi słowy jeśli Komornik w ciągu roku nie podejmie żadnego działania zmierzającego do wyegzekwowania należności to postępowanie egzekucyjnego mimo tego zaniechania nadal się toczy.

Termin roczny rozpoczyna swój bieg od ostatniej czynności dokonanej przez organ egzekucyjny, nie zaś czynności dokonanej przez wierzyciela. Czyli w przypadku egzekucji z nieruchomości od dnia zajęcie danej nieruchomości przez komornika, a nie od dnia złożenia przez wierzyciela wniosku w tym przedmiocie (jeśli oczywiście wierzyciel po dokonanym zajęciu nie wniósł o opis i oszacowanie).

Postanowienie o umorzeniu postępowania

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2012 roku, sygn. akt V CSK516/2011 „Postanowienie o umorzeniu postępowania wydane na podstawie art. 823 k.p.c. stwierdza jedynie fakt umorzenia z mocy prawa i nie jest ono niezbędne, aby skutek ten nastąpił”. Oznacza to, że na organ egzekucyjny nie został nałożony obowiązek wydania postanowienia o umorzeniu egzekucji z mocy samego prawa, a brak takiego postanowienia nie stanowi naruszenia przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Nie istnieją żadne przeszkody po temu, aby na wniosek wierzyciela lub dłużnika organ egzekucyjny wydał zaświadczenie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Zakończenie postępowania w ten sposób powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, np. skutkuje zwolnieniem rachunku bankowego spod zajęcia.

alt

źródło: Serwis eKomornik.pl

img

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej?

  • Napisz do nas i skorzystaj z bezpłatnego doradztwa!
  • Profesjonalna porada prawna w ciągu 24 godzin.
Zamów opinię

Komentarze (0)

Dodaj komentarz: zaloguj się!

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Brak komentarzy

img
  • Program Partnerski
  • Partnerzy


"Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"

"Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"