.Solr service is not availableSolr service is not available Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej - ekomornik.pl
Skorzystaj
z pomocy eksperta
img

Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

Agnieszka Jankowska

12.09.2014

W dniu 4 września została ogłoszona ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1188).

alt

Nowelizacja wprowadza szereg zmian, które mają poprawić funkcjonowanie obecnego systemu pieczy zastępczej wprowadzonego na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Z 2011 r., nr 149 poz. 887). Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej podkreślił, że” „zmiany w ustawie były potrzebne. Najważniejsze dla wszystkich jest bezpieczeństwo dziecka, które znalazło się w trudnej sytuacji życiowej. Wprowadzone zmiany pozwolą na szybką reakcję, jeśli tylko pojawią się wątpliwości co do odpowiedniej opieki nad podopiecznym”.

Pojęcie pieczy zastępczej zostało uregulowane w art. 32 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to  forma sprawowania opieki nad dzieckiem i jego wychowania w przypadku niemożności spełnienia tych funkcji przez rodziców organizowana przez powiat. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na mocy orzeczenia  sądu. Ustawa przewiduje pieczę zastępczą w formie rodzinnej (rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka) oraz instytucjonalnej (placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny).

Nowelizacja wprowadza m.in. zmiany w finansowaniu kosztów pobytu dzieci objętych pieczą zastępczą w zakładach opiekuńczo – leczniczych. Pobyt dziecka będzie finansował powiat, na terenie którego dziecko przyszło na świat. W przypadku niemożności ustalenia właściwego powiatu ze względu na miejsce urodzenia dziecka, właściwy będzie powiat, w którym siedzibę ma sąd orzekający o umieszczeniu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Ustawa precyzuje także okres przewidziany na uregulowanie prawnej sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej (do 18 miesięcy).

Zmiany przewidują również obowiązek wysłuchania dziecka, o ile jego wiek i dojrzałość na to pozwalają. Oznacza to, że instytucje, które orzekają o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej powinny wziąć pod uwagę zdanie i potrzeby dziecka.

Poza tym zmniejszono liczbę rodzin objętych w tym samym czasie opieką jednego asystenta rodziny ( z 20 do 15) oraz podopiecznych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – (z 30 do 15).

Kolejną ważną zmianą jest wymóg uzyskania przez kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka zaświadczenia wystawionego przez psychologa. Na chwilę obecną wystarcza zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Psycholog będzie oceniał predyspozycje i motywacje kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.

Ponadto znowelizowana ustawa wzmacnia kompetencje kontrolne wojewodów oraz innych jednostek samorządu. Przyznaje kontrolerom prawo wstępu np. do rodziny zastępczej w ciągu całej doby, a w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka nawet w porze nocnej.

Ustawa wejdzie w życiu 19 września 2014 r. Ustawodawca rozłożył początek obowiązywania niektórych zmian w czasie.

 

alt

źródło: Serwis Ekomornik.pl

img

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej?

  • Napisz do nas i skorzystaj z bezpłatnego doradztwa!
  • Profesjonalna porada prawna w ciągu 24 godzin.
Zamów opinię

Komentarze (0)

Dodaj komentarz: zaloguj się!

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Brak komentarzy

img
  • Program Partnerski
  • Partnerzy


"Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"

"Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"