.Solr service is not availableSolr service is not available Co to jest tytuł egzekucyjny? - ekomornik.pl
Skorzystaj
z pomocy eksperta
img

Co to jest tytuł egzekucyjny?

Zespół eKomornik.pl

13.04.2014

Zgodnie z definicją kodeksową, tytułem egzekucyjnym jest dokument urzędowy, stwierdzający istnienie i zakres roszczenia wierzyciela, a zarazem istnienie i zakres obowiązku świadczenia dłużnika. Ale czym tak naprawde jest tytuł egzekucyjny i jakie są jego rodzaje?

alt

Katalog tytułów egzekucyjnych został zamieszczony w art. 777 k.p.c., zgodnie z którym tytułami egzekucyjnymi są:  orzeczenia sądowe wydane w postępowaniu cywilnym, a więc wyroki i postanowienia zasądzające świadczenia, jeżeli są prawomocne lub zaopatrzone zostały w rygor natychmiastowej wykonalności, prawomocne nakazy zapłaty wydane w postępowaniu nakazowym lub upominawczym, prawomocne orzeczenia sądów zagranicznych, jeżeli nadają się do egzekucji w Polsce, prawomocne orzeczenia wydane w postępowaniu karnym, jeśli dotyczą powództwa cywilnego lub roszczeń cywilnych, a także grzywny, kary porządkowej, nawiązki oraz koszty sądowe obciążające skazanego, ugody zawarte przed polskim lub zagranicznym sądem w razie uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania, postanowienia wydane w postępowaniu zabezpieczającym podlegające wykonaniu w drodze egzekucji.

Z natychmiastową wykonalnością orzeczenia mamy do czynienia już w chwili jego wydania jeśli powstaje ona z mocy prawa (np. w przypadku wyroku drugiej instancji lub nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla, rewersu lub czeku po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia). Natomiast z mocy orzeczenia sądowego natychmiast wykonalne są np. wyroki zaopatrzone w rygor natychmiastowej wykonalności.

W przypadku aktu notarialnego obejmującego poddanie się egzekucji co do obowiązku świadczenia dokładnie określonego wystarczy wskazać termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie. Do elementów koniecznych aktu notarialnego, jako tytułu egzekucyjnego obejmującego obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do określonej wysokości albo podanej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, należy zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, oraz termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie aktowi klauzuli wykonalności. Zdarzeniem, o którym mowa powyżej, może być na przykład nastanie wskazanej daty, upływ określonego czasu czy dokonanie czynności prawnej lub procesowej.

Inne orzeczenia, ugody i akty stanowią tytuł egzekucyjny, jeśli wynika to z przepisu rangi ustawowej. Dlatego też strony postępowania sądowego nie mogą dowolnie kreować dokumentów będących podstawą egzekucji sądowej.

alt

źródło: Serwis eKomornik.pl

img

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej?

  • Napisz do nas i skorzystaj z bezpłatnego doradztwa!
  • Profesjonalna porada prawna w ciągu 24 godzin.
Zamów opinię

Komentarze (0)

Dodaj komentarz: zaloguj się!

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Brak komentarzy

img
  • Program Partnerski
  • Partnerzy


"Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"

"Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"