.Solr service is not availableSolr service is not available Jak sprzeciwić się planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji - ekomornik.pl
Skorzystaj
z pomocy eksperta
img

Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji

Zespół eKomornik.pl

23.04.2014

Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji stanowią jeden z trzech środków zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym (obok zażalenia i skargi na czynności komornika). Jest to szczególny środek zaskarżenia - niedewolutywny, tzn. nie przesuwa on rozpoznawanej sprawy do wyższej instancji. Wnosi się go do organu, który sporządził plan podziału, a więc albo do komornika, albo do sądu w terminie dwóch tygodni od daty zawiadomienia o jego sporządzeniu.

alt

Forma wniesienia zarzutów przeciwko planowi

Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji sporządzony w formie postanowienia nie jest doręczany ani dłużnikowi (dłużnikom), ani osobom biorącym udział w podziale. Są oni jedynie zawiadomieni o sporządzeniu takiego planu, ale  takie zawiadomienie nie zawiera informacji dotyczących treści planu podziału.

Kodeks postępowania cywilnego nie przewiduje dla zarzutów żadnej szczególnej formy, oznacza to, że można je wnosić ustnie do protokołu albo na piśmie, w tym ostatnim przypadku pismo powinno spełniać warunki pisma procesowego. Jeżeli pismo ma braki formalne, które nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie, podlega odrzuceniu, tak jak środek odwoławczy, gdyż zarzuty na plan podziału są środkiem zaskarżenia, a przepisy o postępowaniu egzekucyjnym nie zawierają samodzielnej regulacji w tym zakresie dotyczącej zarzutów na plan podziału. Przepisy nie określają żadnych szczególnych wymagań co do treści zarzutów. Mogą one polegać na przykład na błędach rachunkowych, błędnie przyjętej kolejności podziału albo pominięciu uprawnionego przy planie podziału. Mogą także dotyczyć oznaczenia przez komornika w protokole wartości ruchomości wówczas oszacowania powinien dokonać biegły.

Kto jest uprawniony do wniesienia zarzutów                                       

Zarzuty do planu podziału może wnieść osoba, która wykaże, że ma interes prawny w zaskarżeniu. Interes taki zachodzi gdy skarżący został pominięty w planie albo został zaspokojony w mniejszym stopniu niż powinien.

Wątpliwości pojawiają się w przypadku nabywcy licytacyjnego jako podmiotu uprawnionego do wniesienia zarzutów do planu podziału. Wydaje się, że nie można mu takiego prawa odmówić jeśli weźmie się pod uwagę, że nieuwzględnienie w planie podziału należności z tytułu podatków lub innych danin publicznych może powodować powstanie po stronie tegoż nabywcy obowiązku ich zaspokojenia, a więc godzić  w jego prawa jako nabywcy.

O zarzutach złożonych na plan podziału zawsze rozstrzyga sąd rejonowy, niezależnie od tego czy plan podziału został sporządzony przez komornika czy przez sąd.

alt

źródło: Serwis eKomornik.pl

img

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej?

  • Napisz do nas i skorzystaj z bezpłatnego doradztwa!
  • Profesjonalna porada prawna w ciągu 24 godzin.
Zamów opinię

Komentarze (0)

Dodaj komentarz: zaloguj się!

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Brak komentarzy

img
  • Program Partnerski
  • Partnerzy


"Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"

"Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"